तालिमको लागी सुचना ।

तालिमको लागी सुचना ।
झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय र.न.पा. ५ झुवानी र रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यलय झुवानीको संयुक्त आयोजानामा यूवा लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत तपशिलको तालिमहरु संचालन हुने भएकोले ईच्छुक उम्मेद्वारहरुलाई आवेदनको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपशिल
१. ३ महिने व्यूटिसियन तालिम १० जना (महिलाका लागी)
२. डा«ाईभिङ्ग तालिम १० जना (महिला र पुरुषको लागी)
३. कुक तालिम १० जना (महिला र पुरुषको लागी )
बुझाउनु पर्ने कागजपत्र ः हस्तलिखित निवेदनको साथमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि
आवेदन बुझाउने मिति ः २०७४ चैत्र २७ गते कार्यलय समय सम्म
आवेदन बुझाउने स्थान ः झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय
सम्पर्क ः र.न.पा ५ वडा कार्यलय र झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय
तालिमको सम्पन्न पश्चात व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागी पूजिको अभाव भएकमा सुलभ दरमा रकमको व्यवस्था गरिनेछ । साथै तालिममा अन्तिम छनौट भएकाहरुले रु १००० अक्षरुपि एक हजार रुपैया धरौटी स्वरुप जम्मा गनर्स पर्नेछ । तालिमको समाप्ति पश्चात प्रमाण पत्रको साथमा धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ ।