झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय सामुदायिक परिचालक आवश्यक

झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको दियो परियोजनाको लागी १ जना सामुदायिक परिचालक आवश्यक परेकोले  तपशिल बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरु द्वारा दरखास्त आव्हानको लागी सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपशिल
तपशिल
विज्ञापन नं. ः १÷०७५÷०७६
पद संख्या ः १
पद ः सामाजिक परिचालक
समय अवधि ः ९ नौ महिना August 2018 to April 2019
शैक्षिक योग्यता ः + २ दस जोड दुई
विशेष योग्यता ः कम्प्यूटरको आधारभुत ज्ञान (नेपाली तथा अंग्रजि टाईप गर्न सक्ने), स्थानिय भाषा र समुदायको ज्ञान भएको हुनु पर्ने, अंग्रेजि भाषको सामान्य ज्ञान भएको, कुशल सञ्चार कला र कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धि ज्ञान भएको, स्थानिय समुदायमा घुलमिल भई काम गर्ने रुचाउने, सुरक्षित अध्यागमन तथा मानव बेचविखन विरुद्ध कार्यक्रमको अनुभव भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष ग्राह्यता ।
परिक्षाको किसिम ः लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता
आवश्यक कागजपत्र ः शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, नेपालि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, कम्प्यूटर तालिम प्रमाणपत्र प्रतिलिपि
दखास्त शुल्क ः रु २०० अक्षरुपि दुई सय रुपैया मात्र ।
दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः मिति २०७५ भाद्र ८ गते कार्यलय खुल्ने समय भित्र
पारश्रमिक ः व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार
दरखास्त बुझाउने स्थान ः झुवानी सामुदायिक पुस्तकालयको कार्यलय वा ईमेल  jhuwaniclrc@gmail.com  (ईमेलबाट दरखास्त दिनुहुनेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भरतपुरको चल्ति हिसाव नं. १३१०००६२७४०१ खातामा जम्मा गरी भौचर समेत पठाउनु पर्ने )
सम्पर्क मिति ः मिति २०७५ भाद्र ९ गते कार्यलय समय भित्र

 

सुचना हेर्नको लागी यहा क्लिक गर्नुहोस